>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

སྦྲེ།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-08 14:27:51 ཀློག་གྲངས། 15

             བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། སྦྲེ་ཆུས་ཁ་ཡི་རུལ་རྡོལ་གཅོད།  བྲུན་གྱིས་སྐྲངས་པ་འཇོམས། ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། འབུ་སྐྱོགས།
X