>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

ཞོ་བཙོས།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-07 16:30:10 ཀློག་གྲངས། 8

         བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། དར་བ་གདུས་པའམ་ཞོ་སྐྱ་གདུས་པའི་ལྡེ་གུ ཞོ་བཙོས་རྟུག་སྐམ་ཚད་པས་འཁྲུ་བ་སེལ།  ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། ཞོའི་ཁ་ཆུ།
X