>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

སྦལ་བ།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-07 9:26:30 ཀློག་གྲངས། 13

          བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། སྦལ་ཤས་ལྷོག་རིགས་ཤ་ཁུས་ལྕེ་སྐྲངས་འཇོམས།།  སྦལ་ནག་མཆིན་པས་སྦྱར་དུག་སེལ།  ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། རྦ་བྱི།
X