>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

བྱི་ལ།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-07 9:20:12 ཀློག་གྲངས། 14

           བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། བྱི་ལའི་གཞང་གིས་ཀཀྐོ་ལ་སྒོ་བསྡམ།། རུས་པས་མཚན་བར་རྡོལ་བ་སེལ།། མཇུག་ཏོས་རོ་ཙ་མཆོག  པགས་པས་གཞང་འབྲུམ་ནད་ལ་ཕན། ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། བྱི་བ།
X