>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

བྱ་ལེབ།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-07 9:10:37 ཀློག་གྲངས། 14

          བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། བྱ་མ་བྱེའུ་ལ་ཟེར། ཞེས་དང་། བྱ་ལེབ་སྒྲོ་ཡིས་མངལ་ནད་འབྱིན།   བྱེ་ལེབ་སེར་ཁྲས་སོ་སྲིན་ཉྭ་ལོག་འཇོམས། ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། བྱ་ཝང་།
X