>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

བྱ་ཝང་།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-07 8:58:56 ཀློག་གྲངས། 7

         བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། བྱ་ཝང་ཤ་ཡིས་སྐྱུགས་གཅོད་འཇོམས།  བྲུན་གྱིས་གདོན་ཀུན་སྲུང་། ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། བྱ་རོག
X