>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

བྱ་མ་བྱི།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-07 8:48:17 ཀློག་གྲངས། 17

          བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། བྱ་མ་བྱི་རུས་བུ་འབྱིན་རྩ་ནད་སྦྱོང་།།  ཤ་ཡིས་མོ་ནད་གནད་ནད་སེལ།། ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། བོང་བུ།
X